Segélyezési és gyermeküdültetési tájékoztató

A SZOCIÁLIS SEGÉLYEZÉS ÉS AZ ÜDÜLTETÉSI TÁMOGATÁS RENDJE ÉS KÖVETELMÉNYEI

 

 MAGYAR HONVÉDSÉG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁBA TARTOZÓK SZOCIÁLIS SEGÉLYEZÉSE.

1.      A segélyezhetők köre és a segélyezés feltételei:

Szociális segélyben részesíthető a személyi állomány köréből azon:

-          nagycsaládos (3 vagy több gyermek);

-          kétgyermekes család;

-          gyermeket egyedül nevelő szülő;

-          gyermekes pályakezdő hivatásos katona, kormánytisztviselő, közalkalmazott, MT hatálya alá tartozó munkavállaló az első beosztásba / munkakörbe történő, illetve az első munkahelyre való belépéstől számított 4 évig;

akiknek életkörülményei, vagyoni és szociális helyzete, egészségi állapota alapján rászorulónak minősül, és a – közös háztartásban élőkre tekintettel – az egy főre eső nettó jövedelem a 78.000 Ft-ot nem haladja meg.

Nagycsaládos; két gyermekes család, gyermeket egyedül nevelő szülő; gyermekes pályakezdő hivatásos katona, kormánytisztviselő, közalkalmazott, MT hatálya alá tartozó munkavállaló esetében:

Egy főre eső nettó jövedelem (Ft)

A segély összege (Ft)

78.000

38.650

A nagycsaládosoknál a negyedik gyermektől, a gyermeket egyedül nevelőknél és a pályakezdőknél a második és minden további gyermek után a szociális segély összege 5.000 Ft-tal megemelhető.Ha az egy főre eső nettó jövedelem 40.000.- Ft-ot nem haladja meg, és a kérelmező szociális helyzete indokolja 50.000.- Ft szociális segély adható.

2.      A segélyezési eljárás.

Segélyt kérni kizárólag a honvédség személyi állománya számára rendszeresített „Segélykérő lap” – mely az MH Szociálpolitikai Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) honlapjáról (http://hka.hu/dokumentumok/letoltheto-dokumentumok/) letölthető – kitöltésével lehet. A „Segélykérő lapot” a katonai szervezet szociális munkacsoportja véleményezi, amely alapján kialakított érdemi javaslatát a csoport vezetője aláírásával látja el. Ez után a segélykérő lapot az MH Szociálpolitikai Közalapítvány részére kell megküldeni.

A segélykérelemhez másolatban csatolni kell:

-          a közös háztartásban élő szociális gondoskodási körbe tartozó hozzátartozók nettó jövedelem igazolását;

-          nagyobb arányú tartozás folyamatos törlesztéséről szóló banki kivonatot;

-          tartós betegség esetén az arról szóló orvosi igazolást és az utolsó havi gyógyszerköltség számláinak, vagy az orvos, vagy a gyógyszertár által kiállított beárazott gyógyszerigazolás másolatát;

-          lakás vagy ingatlan rezsi költségéről szóló utolsó havi banki kivonat, igazolások, vagy csekkek másolatait.

A leadott „Segélykérő lapon” szereplő adatokat, a csatolt okmányok, igazolások meglétét a humán szolgálat munkatársa aláírásával igazolja.

A kérelmet a szociális munkacsoport nemleges véleménye esetén is meg kell küldeni!

A kérelmet a negyedév utolsó hónapjának 10-ig kell a Közalapítvány részére megküldeni. A később beérkező kérelmek megtárgyalása a Kuratórium következő negyedévi ülésén történik meg.

 

MAGYAR HONVÉDSÉG GONDOSKODÁSI KÖRÉBE TARTOZÓK SZOCIÁLIS SEGÉLYEZÉSE.

1.      A segélyezhetők köre és a segélyezés feltételei.

Szociális segélyben részesíthető:

a)      a honvédségtől nyugállományba, nyugdíjba helyezettek, szolgálati járandóságban részesülők, elhalálozásuk után az MH szociális gondoskodási körébe tartozó hozzátartozói, az élettársa,

b)      akinek:

-          az állomány esetében, szolgálati viszonya a szolgálati kötelmek teljesítésével összefüggő;

-        a köztisztviselő, közalkalmazott MT hatálya alá tartozó munkavállalók esetében, jogviszonya, munkaviszonya munkakörével összefüggő,

baleset, illetve betegség miatt szűnt meg, elhalálozásuk után az MH szociális gondoskodási körébe tartozó hozzátartozói, az élettársa,

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (Ft)

Segély összege (Ft)

90.000

38.650

Egyedülállók, valamint az önálló háztartásban élő árvák esetében, ha szociális helyzetük indokolja a segély összege 5.000 Ft-tal megemelhető.Ha az egy főre eső nettó jövedelem 40.000.- Ft-ot nem haladja meg, és a kérelmező szociális helyzete indokolja 50.000.- Ft szociális segély adható.

2.      A segélyezési eljárás:

­   Szociális segélyt kérni az 1. a) – b) pontjába tartozók esetében a számukra rendszeresített „Segélykérő lap” kitöltésével lehet, mely letölthető a http://hka.hu/dokumentumok/letoltheto-dokumentumok/ címről.

A „Segélykérő lap”-ot az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (KIKNYP) területileg illetékes Katonai Igazgatási Központjainak (KIK), Toborzó, Érdekvédelmi Központjainak (TÉK), illetve Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodáinak (KIÉI) kell megküldeni, melyet a végrehajtott környezettanulmány alapján véleményeznek, majd a közalapítványhoz továbbítják.

­ -       a nyugdíjas klubok, érdekképviseleti szervezetek (HOSZ, HODOSZ, HOKOSZ, BEOSZ) a Magyar Honvédség szociális gondoskodási körébe tartozó tagjai szociális segélykérelmét az MH KIKNYP területileg illetékes katonai igazgatási szervein keresztül nyújthatják be. A vezetőségnek a kérelemhez csatolnia kell az érintett szociális helyzetére vonatkozó részletes indoklását, melyet a javaslattevő szervezet vezetője aláírásával lát el;

­ -       a kormánytisztviselői, közalkalmazotti, vagy munkaviszonyból nyugdíjba kerültek esetében segélyt kérni a számukra rendszeresített segélykérő lap kitöltésével lehet (Esetükben igazolni kell a Magyar Honvédségtől történő nyugdíjazást és legalább 10 év honvédségi munkaviszonyt!).

Ha a kérelmező érdekképviseleti, társadalmi szervezet tagja, a „Segélykérő lapot” az adott szervezeten, míg a szervezeten kívüliek – amennyiben adatkezelési szerződéssel rendelkeznek – az MH KIKNYP területileg illetékes katonai igazgatási szervein keresztül, ennek hiányában – a szükséges igazolások csatolásával – közvetlenül a közalapítvány postai címére küldhetik meg.

A segélykérelemhez másolatban csatolni kell:

­ -      közös háztartásban élő, az MH szociális gondoskodási körébe tartozó hozzátartozók nettó jövedelemigazolását,

-       nagyobb összegű tartozás törlesztéséről szóló bankkivonatot,

-       tartós betegség esetén az arról szóló orvosi igazolást és az utolsó havi gyógyszerköltség számláinak, vagy az orvos, vagy a gyógyszertár által kiállított beárazott gyógyszerigazolás másolatát;

­ -      lakás vagy ingatlan rezsi költségéről szóló utolsó havi banki kivonat, igazolások, vagy csekkek másolatait.

A kérelmet a negyedév utolsó hónapja 10-ig kell a Közalapítvány részére megküldeni. A később beérkező kérelmek megtárgyalása a Kuratórium következő negyedévi ülésén történik meg.

 

A KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE.

1. Nem tekinthető szociálisan rászorulónak az, akinek:

a)      az egy főre eső jövedelme alacsony ugyan, de jelentős vagyona (nagy értékű ingatlan, nyaraló, szántó, kert, üdülő, stb.), vagy egyéb nagy értékű vagyontárgy, műtárgy, bankbetét, vagy egyéb jövedelme (életjáradék, kötvény, részvény, stb.) van.

b)      akinek élethelyzete romlását saját maga által vállalt körülmények (pl.: hitel vagy kezesség, gyermekek, unokák taníttatási költségeinek átvállalása, más rokon lízing díjának átvállalása, stb.) okozzák.

2. A segélyezés során az egy főre eső jövedelem megállapításakor a közös háztartásban élők közül csak a Magyar Honvédség személyi állományába és a gondoskodási körébe tartozó hozzátartozója vehető figyelembe:

-       a házastárs, az élettárs,

-       az özvegy,

-       a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

-       korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

3. A kérelmet benyújtóknak – a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokra figyelemmel – írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy a kérelemben, illetve a csatolt iratokban szereplő adataikat a Közalapítvány kezelje, nyilvántartsa.

4. A Közalapítványhoz beérkezett kérelmeket a titkárság nyilvántartásba veszi. Ha a kérelem pontatlanul, adathiányosan, indoklást nélkülözően van kitöltve, a titkárság a kérelmezőtől (javaslattevőtől) adatpótlást kérhet, illetve a támogatás feltételeivel kapcsolatban tájékoztatást kérhet olyan szervektől, amelyek a kérelemmel kapcsolatban információt szolgáltathatnak. Ha a kérelmező (javaslattevő) az adatpótlást kérő felhívásra 30 napon belül nem válaszol, a titkárság a kérelem elutasítását javasolja a Kuratóriumnak.

5. A kérelem és az azzal kapcsolatos ismeretek alapján a titkárság javaslatot tesz a Kuratóriumnak az érdemi elbírálásra.

6. A kuratórium az összes körülmény (életkörülmény, szociális- és anyagi helyzet, stb.) figyelembevételével, minden kérelmet külön megvizsgál és dönt annak elfogadásáról, vagy elutasításáról. A váratlan vagy rendkívül nehéz élet és anyagi körülmények közé kerültek esetében (betegség, súlyos tragédia, stb.) részére indoklás alapján – méltányosságból – magasabb összegű segélyt is megállapíthat.

7. A kérelmet a kuratórium keret hiányában is elutasíthatja. Egy éven belül azonos jogcímen csak egy alkalommal nyújtható támogatás, amelytől indokolt esetben a Kuratórium eltérhet!

Kuratórium döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs!

8. A közalapítvány kuratóriuma által megítélt segély összegét a titkárság a kérelmező által megadott bankszámlára, vagy annak hiányában a megadott lakcímre postai utalványon küldi meg.

9. Amennyiben a kérelmet a közalapítvány nem támogatja, a kérelmező arról értesítést kap.

10. A kuratóriumi ülés után a küldő szervezet, az általa küldött kérelmek elbírálásáról és a keret felhasználási statisztikáról írásban tájékoztatást kap.

11. A kuratórium negyedévente ülésezik (április, július, október, december).

 

A MAGYAR HONVÉDSÉG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁBA, VALAMINT A MAGYAR HONVÉDSÉG SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ HÁTRÁNYOS, VAGY SÚLYOS ÉLETHELYZETŰ CSALÁDOK 8-13 ÉV KÖZÖTTI GYERMEKEI, FÉLÁRVÁI, ÁRVÁI BALATONAKARATTYAI ÜDÜLTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

1.      Üdültetési támogatásban részesíthetők köre és feltételei:

-          üdültetési támogatásban részesíthetők a személyi állományba, valamint az MH szociális gondoskodási körébe tartozó azon hátrányos vagy súlyos élethelyzetű családok gyermekei, árvái, félárvái, akik életkörülményeikre, anyagi és szociális helyzetükre tekintettel rászorulónak minősülnek.

-          az üdültetési támogatást csak a 8-13 éves gyermeket nevelők kérhetik.

2.      A támogatás mértéke: 50.000 Ft

A megállapított támogatási összeg az MH Rekreációs-, Kiképzési- és Konferencia Központ (Balatonakarattya) (a továbbiakban: MH RKKK) bankszámlájára kerül átutalásra.

3.      A támogatás kérelmezésének rendje:

-          a támogatás a rendszeresített „Támogatási igénylő lapon” kérhető, amely letölthető a http://hka.hu/dokumentumok/letoltheto-dokumentumok/ címről;

-          az üdülés meghirdetését követően, a személyi állomány vonatkozásában a kitöltött „Adatlapot” és a „Támogatási igénylő lapot” a rekreációs felelősnek kell átadni. A rekreációs felelős a „Támogatás igénylő lapot” a katonai szervezet szociális munkacsoportjával véleményezteti. A munkacsoport által kialakított érdemi javaslatot a munkacsoport vezetője aláírásával látja el;

Tekintettel arra, hogy az üdülési támogatás megítélése az MH Szociálpolitikai Közalapítvány Kuratóriuma feladata, ezért a rekreációs felelős minden, részére átadott „Támogatási igénylő lapot” a Közalapítvány részére tárgyév április 15-ig köteles megküldeni!

-          az MH szociális gondoskodási körébe tartozók esetében, az illetékes MH KIKNYP területileg illetékes katonai igazgatási szervein keresztül kell az „Adatlapot” az MH RKKK-nak, a „Támogatási igénylő lapot” a Közalapítványhoz eljuttatni tárgyév április 15-ig;

-          az üdülő szabad kapacitásának terhére tárgyév május 31-ig pótigény beadására van lehetőség, amelyet szintén a Kuratórium bírál el;

-          az évente üdültethető gyermekek létszámára tekintettel, a jelentkezők kérelme a beérkezés sorrendjében kerül besorolásra;

-          egy éven belül ugyanannak a gyermeknek, csak egy üdülési turnusra nyújtható támogatás;

-          a támogatás igénylő lap határidőn túli beadása miatt a támogatás nem teljesíthető;

-          a kuratóriumi ülés után a kérelmezők, és az MH RKKK a kérelmek elbírálásáról írásban / e-mailben tájékoztatást kapnak;

-          a támogatásban részesült gyermekek után a megítélt támogatást – a gyermektábor aktuális turnusa után – a Közalapítvány – az MH RKKK által megküldött névjegyzék alapján – utalja át az MH RKKK bankszámlájára.

A gyermeküdültetés időtartama az éves kedvezményes keretbe (13 rekreációs vendégéjszaka) nem számít bele.

A Kuratórium döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs!

4.      A kérelemhez csatolni kell:

-           a kérelmezővel közös háztartásban élő, szociális gondoskodási körbe tartozók nettó jövedelemigazolását;

-          nagyobb arányú tartozás folyamatos törlesztéséről szóló banki kivonatot;

-          a gyermek tartós betegsége esetén az arról szóló orvosi igazolást;

-          lakás vagy ingatlan rezsi költségéről szóló utolsó havi banki kivonat, igazolások, vagy csekkek másolatait.

A Kuratórium 2017. okt. 05-én fogadta el.

A dokumentum letölthető a http://hka.hu/dokumentumok/letoltheto-dokumentumok/ címről.