A KÖZALAPÍTVÁNY 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

A közhasznú tevékenység értékelése.

a) Szociális segélyezés.

A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány részére szociális segélyezésre a Honvédelmi Minisztérium 27.500 eFt céltámogatást biztosított. A céltámogatásból 25.000 eFt-ot a honvédség gondoskodási körébe tartozók, míg – programfeladat alapján – 2.500 eFt-ot a nyugdíjasok, nagycsaládosok, gyermeket egyedül nevelők szociális segélyezésére lehetett felhasználni. A gondoskodási körbe tartozók közül 721 fő részesült segélyben 21.461 eFt összegben. A maradvány – 3.539 eFt – 2009-ben kerül felhasználásra. A nyugdíjasok, gyermeket egyedül nevelő szülők, nagycsaládosok köréből 216 fő részére 7.411 eFt lett folyósítva. A programfeladatokra biztosított keretet a közalapítvány „saját” forrásaiból 4.911 eFt-tal egészítette ki.
A kuratórium összességében 28.872 eFt-ot fordított szociális segélyekre. Anyagi támogatásban összesen 937 fő részesült.

b) Rekonverziós feladatok végrahajtása.

A tárgyévben a honvédségtől önhibájukon kívül kikerülők illetve kikerültek, valamint szolgálati jogviszonyukat meghosszabbítani kívánó szerződéses katonák munkaerőpiaci képzése a kuratórium által elfogadott pályázati felhívás követelményeinek megfelelően folyt.
A munkaerőpiaci képzések támogatására 36.135 eFt-ot lehetett felhasználni. A tárgyévben a Rek 2008 és a Rek II. 2007 programban szereplő összesen 130 fő részére 12.678 eFt a képző intézmények részére átutalásra került.
A rekonverziós feladatok megoldását hatékonyan segítették az ÁFSZ illetékes szervei. Az Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központtal, valamint az MH 5. Bocskai István Ldd parancsnokával való együttműködés eredményeként 20 fő szerződéses katonának munkahely megtartását biztosító („C” kategóriás gépjárművezetői engedély) tanfolyam került megszervezésre. A képzési költség 90 %-át (2.916 eFt) a munkaügyi központ, míg 10 %-át (324 eFt) a közalapítvány viselte.
A Munkábahelyezést Segítő Iroda – 2 fő – végezte tovább a munkaerőpiaci képzés szervezésével, a tájékoztatással, a pályázatok döntésre való előkészítésével, számítógépes nyilvántartásával, a résztvevők tanulmányi munkájával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. Kapcsolatot tartottak a képző intézményekkel. Ez évben az iroda munkatársai feladatul kapták a „norvég” pályázat előkészítésben való részvételt, mely során programozó szakember részvételével kidolgozták a pályázat adatbázis kezelő programját. Jelentős időráfordítást igényel azon pályázókkal való foglalkozás, akik a szerződéses követelményeknek nem, vagy csak részben tettek, tesznek eleget.

c.) Magyarországon meghirdetett EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázat keretében benyújtott „Katonák munkaerőpiaci reintegrációjának képzési programja” c. projekt részletes kidolgozásával kapcsolatos feladatok végrehajtása.

A projekt elgondolása – amely a honvédségtől önhibáján kívül kikerülők, illetve kikerültek elhelyezkedési esélyei erősítésének, a pályakorrekciónak a megvalósításához kíván segítséget, anyagi támogatást nyújtani –  még 2007. 09. 08-án a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez (továbbiakban: NFÜ) benyújtásra került. Az első körös előválogatás eredményeként a projektet részletes kidolgozásra alkalmasnak ítélték. Ezzel egyidőben döntés született, hogy a kidolgozást anyagilag támogatják. A 2008. március 5-én aláírt szerződés a támogatás teljes összegét 5.649.287 Ft-ban határozta meg. Ebből 5.084.358 eFt a Regionális Fejlesztési Holding (továvvibakban: RFH Zrt.) által biztosított vissza nem térítendő támogatás, míg 564.929 Ft a közalapítvány 10 %-os önrésze volt.
A projektterv elkészítéséhez szükséges háttértanulmányokat és azok mellékleteit – átképzési szükséglet elemzés, katonai és civil képzettségek, kompetenciák összehasonlító elemzése, felnőttképzési térkép – a ZMNE szakemberei készítették el.
A projekt végleges kidolgozásának feladatára ütemterv készült és munkacsoport alakult. A teamet a felnőttképzést, a humánerő-gazdálkodás tervezését, szociálpolitikát, a kommunikációs tevékenységet, a munkaerőpiac gyakorlati kérdéseit jól ismerő nyugállományú katona szakemberek, valamint jogász és tolmács alkották. Feladataik megbízási szerződésben lettek rögzítve, melynek teljesítésigazolása megtörtént. Az általuk szervezett, a norvég szakértők illetve a projektben résztvevő szervezetek képviselői részvételével megtartott két napos konferencián – a tanulmányokra, a norvég szakmódszertani anyagokra figyelemmel – megbeszélésre kerültek a projektterv elemei, és a végrehajtásban résztvevők feladatai. A kialakult álláspontok, javaslatok figyelembevételével készült el a partnerekre bontott projektterv és költségvetés, a felállítandó végrehajtó szervezet feladata és működési modelje, a Gant diagramm, a megvalósíthatósági tanulmány, a költséghaszon elemzés, a kommunikációs terv, a munka tárgyi szükségleteit biztosító terv, valamint az adatbázist kezelő számítógépes program. A munka folyamatában állandó konzultációs kapcsolatot kellett tartani a norvég partnerekkel, akik számára az elkészült dokumentációkat angolra fordítva szükséges volt biztosítani. Ez alapján észrevételeiket, javaslataikat a tervező munkában érvényesíteni lehetett.
A projektterv alapján készült el a „partnerségi nyilatkozat” és a konzorciumi szerződés, amelyet az MH Szociálpolitikai Közalapítvány, a ZMNE, a Katonák a Törvényességért és Jogbiztonságért Alapítvány, a Magyar Védelmiipari Szövetség, a Norvég Védelmi Akadémia képviselői írták alá. Ugyancsak partneri nyilatkozatot írt alá a Honvédelmi Minisztérium és a Norvég Védelmi Minisztérium.
A projektterv – amit a két alapítvány kuratóriuma is megtárgyalt –  határidőre az NFÜ-höz benyújtásra került. 2009. 05. 05-én Brüsszelben a pályázatot elfogadták.
A projekt kidolgozásához, a partnerekkel való együttműködés kialakításához segítséget és támogatást adott a Honvédelmi Minisztérium vezetése és Norvégia magyarországi nagykövetségének munkatársai.

A 2008. évi költségvetés végrehajtása
Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány 2008. 01. 01 – 2008. 12. 31. közötti időszakra készített mérlege alapján megállapítható, hogy a nyitó mérleg főösszege 101.405 eFt, a zárómérleg főösszege 88.627 eFt volt.

A 2008. évi költségvetés az alábbiak szerint alakult: eFt
Közhasznú bevételek összesen 58.798
Vállalkozási bevételek 4.629
Bevételek összesen 63.427
Közhasznú kiadások összesen 55.632
Vállalkozási kiadások összesen 308
Közhasznú és vállalkozás között megosztandó kiadások (működés, személyi jellegű, egyéb) 9.662
Összes kiadás 65.602
Maradvány:
Vállalkozási + 3.647
Közhasznú (saját forrásból többletkiadás) - 5.820
- 2.175