A KÖZALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

1. A közhasznú tevékenység tapasztalatai.

a)Szociális segélyezés.

Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány (továbbiakban: közalapítvány) 2007. évben a Honvédelmi Minisztériumtól 34.200.000 Ft céltámogatást kapott. A céltámogatásból 29.000.000 Ft a 14/2002. (III. 29.) HM rendelet követelményeinek figyelembevételével a honvédség gondoskodási körébe tartozók, 200.000 Ft a MH Budapesti Nyugállományúak Klubja által javasolt személyek szociális segélyezésére, míg 5.000.000 Ft a szerződéshez mellékelt feladattervben meghatározottak finanszírozására lett felhasználva.
A Közalapítvány Kuratóriuma 2007. április 05-i ülésén a HM Személyzeti Főosztály javaslata alapján meghatározta a Toborzó és Érdekvédelmi Irodák (központok) részére felhasználható segélykeretet, melyről a tájékoztatást megkapták. A Közalapítvány internetes honlapján, illetve a honvédségi sajtóban, kiadványban közzétételre került a szociális segélyhez való hozzájutás követelmény- és feltételrendszere, valamint az egyes személyeknek adható támogatás mértéke.
Az érdekvédelmi feladatokkal foglalkozók tájékoztatást kaptak a szociális segélyezés feltételével, a segélyezési javaslatok megtételével, a segélykérő lapok kitöltésével, eljuttatásával, a statisztikai információk biztosításával és azok feldolgozásával kapcsolatos kérdésekről.
A Közalapítvány Kuratóriuma negyedévenként megtartott ülésein a titkárság által feldolgozott segélyezési javaslatokat – melyek többségében környezettanulmányon alapultak – megtárgyalta és döntött az egyes személyeknek adható szociális segély összegéről. A feltételeknek nem megfelelő kérelmeket a Kuratórium nem támogatta. A kifizetés az Államkincstáron keresztül, postai kézbesítéssel történt. Azon személyek, akiknek segélykérelmét a Kuratórium nem támogatta, írásos értesítés kaptak. A döntésekről az internetes honlapon, valamint a honvédségi sajtóban a titkárság közleményt jelentetett meg. A segélyezettekről negyedévenként összesítő kimutatást küldött a Toborzó és Érdekvédelmi Irodák (központok) részére.
A segélyezhetők körébe tartozók közül a szociálisan legrászorultabbak körét az idős beteg, alacsony jövedelemmel rendelkező nyugállományúak, nyugdíjasok, özvegyek, árvák, valamint a katonai kötelmekkel összefüggésben balesetet, egészségkárosodást szenvedettek és azok ellátásra jogosult hozzátartozói alkották.
Tapasztalható, hogy az „alacsony” jövedelműek körébe főként a korábbi években nyugállományba távozott honvédségi nyugdíjasok, az özvegyek, a gyermeket nevelő nyugállományú családok, valamint a gyermeket egyedül nevelő szülők tartoznak. A segélykérelmekben a főként a létfenntartás, a lakhatás, valamint a különböző súlyosságú betegségek gyógyításához szükséges gyógyszerek költségei fogalmazódtak meg indokként. A gyermekeket nevelő nyugállományúak segélyre főként az iskolakezdés idején szorulnak.
A gondoskodási körbe tartozók közül szociális segélyben összesen 1027 fő részesült összesen 30.410.000 Ft összegben. A feladattervben meghatározott személyi körbe tartozó 223 főrészére 7.028.000 Ft szociális segély lett folyósítva.
Összességében a közcélú feladatok megoldására biztosított 34.200.000 Ft céltámogatást a közalapítvány kuratórium a SZJA 1 %-ának felajánlásából és a támogatók adományaiból befolyt összegből 3.238.000 Ft-tal egészítette ki, biztosítva ezzel is a szociálisan legrászorultabbak gondjainak lehetőség szerinti kezelését. A kuratórium összesen 37.438.000 Ft-ot fordított szociális segélyek kifizetésére. Anyagi támogatásban összesen 1250 fő részesült.

b) Rekonverziós feladatok végrehajtása.

A tárgyévben a honvédségtől önhibájukon kívül kikerülők illetve kikerültek munkaerőpiaci képzése a kuratórium által elfogadott pályázati felhívás követelményeinek megfelelően folyt. A „Rekonverzió 2006-2007” program (továbbiakban: Rek. II.) finanszírozására a HM által biztosított 89,8 MFt céltámogatás állt rendelkezésre.
A közalapítványhoz 2007. december 31-ig 792 fő nyújtott be pályázatot, a kuratórium 78 fő pályázatát nem fogadta el, mert azok a kiírás feltételeinek nem feleltek meg.
Az elfogadott 714 fő pályázatának támogatására 55,9 MFt-ot ítélt meg, melyből 52,2 MFt a tanfolyamok költségére (673 fő) a képző intézmények számára átutalásra került. Ugyancsak 2007. évben került kifizetésre a Rek. I. program 2006. évről áthúzódó 349 eFt képzési költsége. A Rek. II. program keretében 41 fő pályázó tanfolyamának költsége, 3,7 MFt 2008. évben kerül kifizetésre
A rekonverziós feladatok megoldását hatékonyan segítették az ÁFSZ illetékes szervei. A Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központtal, valamint az MH 37-es II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj parancsnokával való együttműködés eredményeként 38 fő szerződéses katonának munkahely megtartását biztosító („C” kategóriás gépjárművezetői engedély) tanfolyam került megszervezésre. A képzési költség 40 %-át (2.009.776 Ft) a munkaügyi központ, míg 60 %-át (3.114.664 Ft) a közalapítvány viselte.
Együttműködve az MH Összhaderőnemi Parancsnoksággal és a HM Személyzeti Főosztályával, 172 fő szerződéses katona munkahelymegtartó – ADR – képzését finanszírozta a közalapítvány 8.676.400 Ft összegben. A képzés öt telephelyen (Budapest, Kaposvár, Szolnok, Kecskemét, Tata), három árajánlat útján kiválasztott cég (HÍR Kft, V. Sebesség Kft., Kiskun Kft.) részvételével került végrehajtásra.
A Munkábahelyezést Segítő Iroda – 5 fővel – budapesti központtal (2 fő) 2007. márciusában alakult meg és kezdte meg munkáját. Székesfehérvárott, Egerben, Szegeden 1-1 fő területi ügyvivő dolgozott. Elhelyezésük a közalapítvány székhelyén, illetve a hadkiegészítő parancsnokságokkal kötött együttműködési szerződés alapján a helyi Toborzó és Érdekvédelmi Központban (irodában) volt. Az iroda munkatársai 29 helyszínen 452 fő tájékoztatását hajtották végre a közalapítvány szolgáltatásáról, a munkaerőpiaci lehetőségekről. Kapcsolatot tartottak az ÁFSZ szervezeteivel.

2.  A 2007. éves költségvetés végrehajtásának értékelése.

Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány 2007. 01. 01 – 2007. 12. 31. közötti időszakra készített mérlege alapján megállapítható, hogy a nyitó mérleg főösszege 90.998 eFt, a zárómérleg főösszege 101.405 eFt volt.
A kuratórium a 2007. április 5-én megtartott ülésén elfogadta az éves pénzügyi tervet. A nyugállományú klubok, egyesületek vezetőinek szervezett országos értekezletére tekintettel 2007. 12. 06-i ülésén 120.000 Ft-ot hagyott jóvá reprezentációra. Bírósági végzéssel megszüntetett Szent Borbála Alapítvány 3,4 MFt-os vagyonát a közalapítvány kapta meg. A Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ által visszautalt képzési támogatás különbözet 2 MFt volt. A támogatóktól a tervezettnél 1,1 MFt-tal magasabb összeget kapott a közalapítvány. A 2007. évi bevétel 6,5 MFt-tal növekedett. A fentieknek megfelelően a pénzügyi terv módosítása megtörtént.
A közalapítvány a közhasznú célokra összesen 91,6 MFt-ot fordított. A közalapítvány és a Munkábahelyezést Segítő Iroda működtetésére 13,5 MFt-ot kellett fordítani.
A 2007. évi költségvetés közhasznú és vállalkozási bevétele együtt 109.987 Ft-ra, míg kiadásai 105.183 eFt-ra teljesültek, a maradvány 4.804 eFt. A gazdálkodást a Felügyelő Bizottság ellenőrizte és rendben találta. A 2007. évi mérleget a könyvvizsgáló elfogadta.

Budapest, 2008. 04. 25.

A közalapítvány kuratóriuma