A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Alapítvány története

Az 1980-as évek végén kialakult társadalmi-politikai viszonyok és nemzetközi helyzet előrevetítették a honvédség stratégiájának megváltoztatása és ezzel az akkor még viszonylag nagy létszámú hadsereg személyi állományának csökkentése szükségességét. Emellett egyes állománycsoportok – elsősorban a honvédség gondoskodási körébe tartozók – életkörülményei nem javultak, sőt elnehezültek. A Magyar Honvédség felső vezetése ezért a személyi állomány szociális biztonságérzetének megtartása, erősítése érdekében a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány létrehozásáról és annak működési feltételei biztosításáról döntött. Az alapító okiratban ezért 40 millió Ft alaptőke biztosításával az alapítvány feladatául határozta meg a honvédségtől létszámcsökkentés miatt távozni kényszerülők munkába állása és ezáltal a polgári életbe való beilleszkedés elősegítését, a szociálisan rászoruló állomány és honvédségi nyugállományúak, nyugdíjasok támogatását. A Magyar Honvédség akkori parancsnoka Lőrinc Kálmán vezérezredes beadványára a Fővárosi Bíróság 1990. május 09-én hozott végzésével az alapító okiratot nyilvántartásba vette. Az alapítvány ekkor kezdte meg működését.
Az alapítvány tevékenységének kialakításában, szervezetté tételében a kuratóriumban 1990-től az alábbi személyek töltöttek be tisztséget:

 

elnökök: Szombathelyi Ferenc; Kelemen József; Gilicz János;Dr. Kovács Zoltán; Palásti Ferenc; Katona Károly; Bozó Tibor; Szabó József;
tagok: Pusztai Lajos; Farkas Attila; Kelemen Endre; Dr. Pásztó György; Gáspár Ferenc; Illek László; Orsós András; Felker Lajos; Farkas Tivadar; Dr. Malomsoki József; Dr. Korsós László; Czövek János; Hegyesi Attila; Csicsári István; Dr. Zsiga Imre; Csetényi László; Hegyi Flórián; Kovács Albert; Dr. Mosoni József; Dr. Gligor János; Kissné Csurgó Gizella; Fekete József, Kosaras László; Erdei György; Dékány István; Trenovszki István; Varga Géza; Farkas Gyula; Hársfalvi József, Tóth Béla; Gyuris Mihály; Bodor József; Angyal István, Horváth Imre; Garay János Tamás; Jóni László; Szombati Zoltánné, Fekete István; Szabó József; Maruzs Roland; Péter László; Jakab Krisztina, Nemesné Jónás Helga; Gáspár Miklós Levente; Esküdt Lajos, Szendrei Zoltán; Gémes Ildikó; Lipka Violetta; Szalay Zoltánné; Szoboszlai Szilvia; Szűcsné Korán Éva; Víziné Bercsényi Gizella;

 

A létrehozott közalapítvány kuratóriumában az alábbi személyek továbbra is tisztséget töltenek be:

 

Szabó József elnök; Gyuris Mihály titkár; Gémes Ildikó; Jakab Krisztina; Lipka Violetta; Nemesné Jónás Helga; Szalay Zoltánné; Szendrei Zoltán; Szoboszlai Szilvia; Szűcsné Korán Éva; Víziné Bercsényi Gizella;

 

1990-2004. közötti időszakban a személyi állomány, illetve a honvédség gondoskodási körébe tartozók élethelyzetének alakulására, a hadseregben folyó szervezeti, személyi változásokra, valamint az alap tevékenységét szabályozó törvényi változásokra figyelemmel, az alapító okirat többszöri módosítása vált szükségessé.

 

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint közhasznú felhasználása érdekében az 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (2) bekezdésének megfelelően kellett kiegészíteni az alapító okiratot azzal a kiegészítéssel, hogy az alapítvány pártoktól független, párttól támogatást nem fogad el, azt nem támogathatja, országos képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat. Ez képezte a feltételét annak, hogy az alapítvány részére rendelkezni lehessen a személyi jövedelemadó 1%-áról. A Fővárosi Bíróság az alapító 1997. április 20-ai beadványára az okirat ezzel kapcsolatos módosítását 1997. április 30-ai végzésével tudomásul vette.

 

1998-ban az előbbieknél nagyobb mértékben módosult az alapító okirat. Ezt a nagymérvű változtatást a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben meghatározott követelményeknek való megfelelés indokolta. Az alapítvány célja és működése alapvetően kielégítette azokat az igényeket, melyek feljogosították az alapítványt közhasznú szervezeteket megillető, törvényben meghatározott kedvezményekre (adománygyűjtés, adókedvezmény az adományozóknak, adó- és illetékkedvezmény, stb.). A törvény azonban a közhasznú szervezetté nyilvánítás feltételeként néhány további, garanciális jellegű szabálynak az alapító okiratba történő felvételét írta elő. Ezek érvényesítését megvalósító módosítással megújultak az alapítvány kuratóriumára, a titkárságára, számvizsgáló bizottságára, a tisztségviselők összeférhetetlenségére, a testületek hatáskörére, az eljárási rendre, a nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések. A kuratórium és a számvizsgáló bizottság tisztségviselői nevesítésre kerültek az alapító okiratban. E testületek személyi összetétele kiegészült, illetve megújult. A korábbi tisztségviselők egy része nyugállományba, illetve – a honvédség szervezeti átalakítása folytán – más helyőrségbe, új szolgálati helyre került.

 

Az alapítvány életében a legnagyobb, alapvető változást 1995 év elején következett be. Ennek az volt az előzménye, hogy a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételének ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény rendelkezett, hogy a minisztériumok és országos hatáskörű szervek által létrehozott alapítványokat közalapítványokká kell átalakítani, vagy közalapítvánnyal egyesíteni, illetőleg jogutód nélkül megszüntetni.

 

Mivel az alapítvány addig is közfeladatokat látott el és a Honvédelmi Minisztérium vezetése úgy ítélte meg, hogy az alapítvány közhasznú tevékenységére az állomány érdekében továbbra is szükség van, sőt annak bővítése indokolt, a honvédelmi miniszter előterjesztést tett közalapítvánnyá történő átalakítására. A Magyar Köztársaság kormánya ennek alapján a 1138/2004. (XII. 11.) korm. határozattal az alapítványt közalapítvánnyá átalakította, egyúttal elfogadta a megváltozott – a közalapítvánnyal szemben támasztott követelményeknek megfelelő – alapító okiratát. A Fővárosi Bíróság az alapítványt közalapítványként nyilvántartásba vette.

 

A közalapítvány neve az alapító okiratban „Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány”-ra változott, rövidített neve: pedig „Honvéd Közalapítvány” lett. A kormány, mint alapító képviselőjét, a honvédelmi minisztert jelölte meg.

 

Az alapító okirat kiszélesítette a szociális segélyezésben részesíthetők körét a szolgálati kötelmek teljesítésével összefüggően balesetet, egészségkárosodást szenvedettekkel, elhalálozásuk esetén ellátásra jogosult hozzátartozóikkal. Ezáltal pedig bővítette az állami feladatok ellátásában való részvételt.

 

Az alapítvány működése megkezdésétől közhasznú feladatai eredményes megvalósításában folyamatosan segítséget kapott a megyei (fővárosi) hadkiegészítő parancsnokságoktól, a HM illetékes szerveitől, az MH szervek parancsnokságaitól, az ott működő szociális bizottságaitól, a honvédségi érdek-képviseleti szervektől, valamint a nyugállományú kluboktól.

 

Az alapítvány kuratóriuma a szociális segélyezés, képzési támogatás feltételrendszerét folyamatosan igazította a megváltozott körülményekhez, melyhez felhasználta a személyi állomány, a gondoskodási körbe tartozók életkörülményeit, szociális helyzetét bemutató tanulmányokat, felméréseket, elemzéseket. Az anyagi támogatásokhoz való hozzájutás követelményeiről, azok változásairól a honvédség aktív állománya, a nyugállományba és nyugdíjba vonultak kiadványokon és a sajtó útján kaptak tájékoztatást.

 

A támogatási körbe tartozó egyes csoportok részére pályázatok kiírására került sor. Így 1991-től folyamatosan a honvédségtől önhibájukon kívül kikerültek, 1992-1993 között a pályakezdők, 1993-2000 között 70 éven felüli, alacsony nyugdíjjal rendelkező, megromlott egészségi állapotú nyugdíjasok részére. Kiemelkedő eredménnyel zárultak a kuratórium által a Munkaerőpiaci Alaphoz 1992-ben és a HODOSZ-szal együttműködve 1998-ban a munkaerőpiaci képzés támogatására benyújtott pályázatok. Az Alapítvány összesen 67000 e Ft támogatást kapott, mely 910 fő honvédségtől önhibáján kívül kikerült személy átképzését biztosította. EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében 2008-ban benyújtott pályázaton elnyert 531000 e Ft-tal a „Katonák Reintegrációjának Képzési Programja” című projektet hajtottuk végre konzorciumi partnereinkkel. (Norvég Védelmi Egyetem, ZMNE, Magyar Védelmiipari Szövetség, Katonák Közhasznú Alapítvány).

 

Az alapítvány eredményes működését az alábbi adatok is alátámasztják. Az alapítványhoz 1990-2003 között 10.837 pályázat, illetve kérelem érkezett. Ezekből a kuratórium 8129 pályázatot fogadott el és összesen 146.882 e Ft képzési támogatást, illetve szociális segélyt fizetett ki. A banki pénzeszközök kamata (hozama), természetes és jogi személyek adományai, az SZJA 1%-ának felajánlása, vállalkozási tevékenység eredménye, illetve pályázatokon elnyert céltámogatások képezték az alapítvány bevételeit. A Honvédelmi Minisztérium 2000. évtől az alapítvány számára költségvetésben rögzített összeget biztosít. A költségvetési támogatást szerződésben rögzítettek alapján csak közcélok finanszírozására lehet felhasználni. Az alapítvány kuratóriuma 2004-2011 között 20.452 fő pályázatát fogadta el és összesen 471.287.337 Ft képzési támogatást, illetve szociális segélyt fizetett ki.

 

t01
t02
t03
t04
t05
2012. évben a szociális segélyezésre a MH által biztosított 36.100.000.- Ft céltámogatás állt rendelkezésre, melyből 30.000.000.- Ft a honvédség gondoskodási körébe, míg 6.100.000.- Ft az aktív állományból a nagycsaládos, gyermeket egyedül nevelő szülők, valamint a polgári nyugdíjasok támogatására lehetett felhasználni. A közalapítványhoz 1.161 kérelmet nyújtottak be, amelyek közül 914 fő 31.206.200.- Ft támogatásban részesült. A HM gondoskodási körbe tartozó 741 fő részére 25.164.150.- Ft szociális segély került kifizetésre. Az aktív állományból a nyagycsaládos, gyermeket egyedül nevelő szülők köréből 97 fő 3.766.000.- Ft, míg 7 fő a közalapítvány bevételéből 362.200.- Ft támogatásban részesült. A polgári nyugdíjasok és hozzátartozók közül 69 fő 1.913.850.- Ft segélyt kapott.
350 fő eredményesen pályázott OKJ-s képzésben való részvétel anyagi támogatására 34.000.000.- Ft értékben, melyet az előző évi rekonverziós maradványból, valamint a 2012. évi támogatásból fedezett a Közalapítvány.

 

Bevétel 2011-2012
Kiadás  2011-2012
2013. évben a Honvédelmi Minisztérium 36.400.000.- Ft céltámogatást biztosított segélyezésre, mely a 2012. évi segélykeretből 5.256 e Ft maradvánnyal növekedett. E feladatra összesen: 41.656 e Ft állt rendelkezésre.
Szociális segélyezésre 1479 fő nyújtott be kérelmet, akik közül 1108 fő 38.729 e Ft összegben részesült támogatásban. A HM gondoskodási körébe tartozók köréből 762 fő részére 24.747 e Ft került kifizetésre. Az aktív állományból nagycsaládos és gyermekét egyedül nevelő szülők köréből 346 főnek 13.982 e Ft támogatást nyújtott.
A 2013. évi segélyezési keretből 2013. december 31-ig 2.927 e Ft nem került kifizetésre, mivel a segélyezési javaslatok elkészítése és a közalapítványhoz történő megküldése a banki zárás után történt. A kifizetések 2014. február 28-ig végrehajtásra kerültek.
A Honvédelmi Minisztérium rekonverzió feladataira 2013-ban 12.500 eFt céltámogatást biztosított az MH Szociálpolitikai Közalapítvány részére. A 2012. évi támogatásból 9.277 eFt maradvánnyal növelt keret, összesen 21.777 E Ft volt. A Közalapítványhoz 180 fő pályázata érkezett. A tárgyévben 145 fő eredményesen fejezte be tanulmányát, mely alapján a képző szervezeteknek 14.827 eFt lett kifizetve, míg 6.950 eFt – szerződések alapján – a 2014. évre áthúzódó képzések befejezése után került kifizetésre.

 

t02
t02
Az SzJA 1%-ból befolyt 418.086 Ft-ot Kuratóriumi döntés alapján 2013-14 évre tartalékolásra került. Az év során végzett felmérések tapasztalatai alapján, a nagycsaládos, gyermeket egyedül nevelő szülők és a pályakezdő aktív állomány körében a segélykérelmek száma jelentősen megnövekedett. A pénz felhasználása e célcsoportok támogatására fog megtörténni.

 

Szociális segélyezésre 2014. évben 43.826 E Ft költségvetési támogatás és 741 E Ft saját forrás állt rendelkezésre. Segélyezésre 1.192 fő nyújtott be kérelmet, kb 823 fő kapott összesen 35.997 E Ft támogatást. A személyi állomány körébe tartozó nagycsaládosok, gyermeket egyedül nevelő szülők közül 343 fő összesen 14.169 E Ft, míg a HM gondoskodási körébe tartozó 520 fő részére 21.828 E Ft lett kifizetve. A Kuratórium 329 fő kérelmét elutasította, amelyből 73 fő nem tartozott a Közalapítvány által segélyezhetők körébe. A szociális segélyre felhasználható keretből 8.570 E Ft maradvány keletkezett, amelynek kifizetése 2015. I. negyedévében kerül sor.
A képzési támogatásra 146 fő részére 14.231 E Ft lett kifizetve. E tételen 719 E Ft maradvány keletkezett, amelyet a 2015. évre áthúzódó fizetési kötelezettséget jelentő szerződések finanszírozására kellett felhasználni. Munkaerőpiaci tréning keretében három helyszínen 127 fő részvételével 32 alkalommal orientációs képzés került megszervezésre.
A Közalapítvány éves dologi és személyi jellegű kiadása a tárgyévben összesen 14.263 E Ft volt. Az e célra kapott 4.800 E Ft céltámogatást a Közalapítvány a korábbi évek megtakarításaiból 9.463 E Ft-tal egészítette ki.

 

Szociális segélyezésre 2015. évben 43.000 E Ft céltámogatás és a 2014. évi 8.571 Ft maradvány, összesen 51.571 E Ft állt rendelkezésre. A személyi állományba tartozó nagycsaládosok, kétgyermekes családok, gyermeket egyedül nevelő szülők körébe tartozó 308 fő részére 12.762 E Ft került kifizetésre. A HM gondoskodási körébe tartozó 657 fő összesen 26.036 E Ft szociális segélyt kapott. A 2015. évi keretből 12.773 E Ft 2016. I. negyedévében kerül felhasználásra.
A képzési támogatásra összesen a 2014. évi keret 719 E Ft maradványa, 5.000 E Ft céltámogatás, és 1.168 E Ft saját forrás állt rendelkezésre. A tanfolyamok költségére 71 fő részére összesen 6.250 E Ft lett kifizetve, amelyből 5.719 E Ft céltámogatásból, 531 E Ft saját forrásból történt.
A Közalapítvány éves dologi és személyi jellegű kiadása összesen 13.739 E Ft volt. Az 5.700 E Ft céltámogatásból 5.411 E Ft lett felhasználva, maradvány 289 E Ft. Saját forrásból a költségekre 8.328 E Ft lett felhasználva.

 

A Közalapítvány 2016. évben 63.000 e Ft céltámogatást kapott, amelyből 46.000 e Ft-ot szociális segélyezésre, 4.000 e Ft-ot rekonverziós feladatok finanszírozására, 13.000 e Ft-ot a működési költségek fedezésére használhatott fel. A tárgyévben a 2015. évi 13.781 e Ft maradvánnyal együtt összesen 76.781 e Ft állt rendelkezésre. A Kuratórium döntése alapján az MH gondoskodási körébe tartozó 677 fő részére 30.003 e Ft, míg a személyi állomány körébe tartozó 285 fő részére 12.859 e Ft  szociális segély lett kiutalva, így 962 fő összesen 42.862 e Ft-ot kapott. A rekonverziós feladatra 8 fő részére 719.200 Ft lett felhasználva. A működés költsége 12.877 e Ft volt. A 2015. évről áthozott maradvány felhasználásra került, míg a 2016. évi céltámogatás 21.190 e Ft maradványa 2017-ben az újonnan bevezetett gyermeküdültetés támogatására, illetve az MH szociális gondoskodási körébe tartozók szociális segélyezésére kerül felhasználásra.

 

A Közalapítvány 2017. évben 63.000 e Ft céltámogatást kapott, amelyből 33.000 e Ft-ot szociális segélyezésre, 1.000 e Ft-ot rekonverziós feladatok finanszírozására, 13.000 e Ft-ot a működési költségek fedezésére, és 16.000 e. Ft-ot gyermeküdültetésre használhatott fel. A tárgyévben a 2016. évi 21.190 e Ft maradvánnyal, és a 495.597.Ft felajánlással együtt összesen 84.685 e Ft állt rendelkezésre. A Kuratórium döntése alapján az MH gondoskodási körébe tartozó 648 fő részére 28.182 e Ft, míg a személyi állomány körébe tartozó 188 fő részére 9.263 e Ft  szociális segély lett kiutalva, így 836 fő összesen 37.445 e Ft-ot kapott. A gyermeküdültetésre 57 fő részére 2.565.e Ft támogatás került kifizetésre. A rekonverziós feladatra 2 fő részére 182.000 Ft lett felhasználva. A működés költsége 12.486 e Ft volt. A 2016. évről áthozott maradvány felhasználásra került, míg a 2017. évi céltámogatás 31.884 e Ft maradványa 2018-ban az újonnan bevezetett gyermeküdültetés támogatására, illetve az MH szociális gondoskodási körébe tartozók szociális segélyezésére kerül felhasználásra.

 

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATOK AZ ALAPÍTVÁNY 1990-2017 KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL


KÉPZÉSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLTEK 1990-2017 KÖZÖTT

 

Év

Összeg

1990-2000

941

18.128.950

2001

35

2.492215

2002

10

521.831

2003

2

64.000

2004

105

5.152.000

2005

56

4.667.000

2006

207

18.235.540

2007

704

54.578.000

2008

121

12.750.830

2009

60

6.204.000

Katonák Reintegrációs Képzési Programjában: 188

26.901.302

2010

Katonák Reintegrációs Képzési Programjában: 1296

167-163.790

2011

Katonák Reintegrációs Képzési Programjában: 80

7.720.000

252

29.853.735

2012

350

33.999.000

2013

145

14.827.000

2014

146

14.231.000

2015

53

4.515.600

2016

2017

8

2

719.200

182.000

Összesen:

6807

504.566.293

 

SZOCIÁLIS SEGÉLYBEN RÉSZESÜLTEK 1990-2017 KÖZÖTT

 

Év

Összeg

1990-2006

10.814

227.503.000

2007

1250

37.438.000

2008

937

28.872.000

2009

1304

42.052.000

2010

1073

38.941.900

2011

1017

38.721.750

2012

914

31.206.200

2013

1108

38.729.000

2014

863

35.997.000

2015

965

38.797.000

2016

2017

962

836

42.862.300

37.445.200

Összesen:

22.166

643.200.150

 

GYERMEKÜDÜLTETÉSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLTEK 2017. ÉVBEN

 

Év

2017

Összesen:

57

57

Összeg

2.565.000

2.565.000

Az alapszabály alapján szociális segélyben részesülhet:

  • nagycsaládos, kétgyermekes család, gyermekét egyedül nevelő szülő;
  • nyá. katona, nyugdíjas közalkalmazott, köztisztviselő;
  • özvegy, árva;
  • pályakezdő;
  • katonai kötelmekkel összefüggő balesetet szenvedettek és ellátásra jogosult hozzátartozók.