A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány pályázatai felhívása képzési támogatásra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 1.      A Magyar Honvédség személyi állományából a munkaerőpiacra történő beilleszkedés elősegítése érdekében át- és továbbképzés támogatására pályázhat az a:

-         hivatásos és szerződéses állományú katona, akinek szolgálati viszonya létszámcsökkentés, szervezeti átalakítás, FÜV döntés alapján katonai szolgálattal összefüggő egészségügyi alkalmatlanság, vagy az előmeneteli renddel összefüggő ok miatt megszüntetésre kerül;

-         kormánytisztviselő, közalkalmazott, MT hatálya alá tartozó munkavállaló, akinek jogviszonya létszámcsökkentés, szervezeti átalakítás, egészségügyi alkalmatlanság miatt szűnik meg;

és a munkaerő-piaci helyzete javítása érdekében állami foglalkoztatási szerv által felajánlott vagy elfogadott, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, illetve akkreditált, valamint hatósági, – egy évet meg nem haladó, iskolarendszeren kívüli – tanfolyami képzésen kíván részt venni.

2.      A pályázatot az alábbi feltételek valamelyikének megléte esetén adható be:

a)      a kívánt szakképzés megkezdéséhez szükséges iskolai végzettséggel rendelkezik és a képzés keretében megszerzi az állam által elismert, illetve akkreditált szakképzettséget. Ennek során elsősorban olyan szakmát sajátíthat el, amely iránt a rendelkezésre álló információk alapján kereslet mutatkozik a munkaerő-piacon vagy, amelyek tekintetében az egyén foglalkoztatására munkáltatói szándéknyilatkozattal rendelkezik;

b)    már rendelkezik valamilyen szakmai előképzettséggel, és a képzés keretében megszerzi a munkaerő-piaci igény/hiányszakmára irányuló magasabb szintű szakképesítést;

c)    elavult szakmával rendelkezik és olyan új (rész) szakképesítést szerez, amely iránt kereslet mutatkozik a munkaerő-piacon;

d)    munkaerő igényre irányuló képzésben kíván részt venni és a képzés keretében megszerzi a munkavégzéshez szükséges szakmai kompetenciákat.

3.      Elavult vagy nem hasznosítható szakképesítéssel rendelkezik, ha képesítéseit a személy:

-         legalább 10 éve szerezte és legalább 2 éve nem dolgozik abban a munkakörben, amelynek ellátásához az adott szakképesítés szükséges, vagy

-         egészségkárosodás miatt nem tudja gyakorolni, vagy

-         a területileg illetékes Kormányhivatal Munkaügyi Központja kirendeltségének rendelkezésére álló információk alapján, az illetékességi területén nincs, vagy előreláthatólag nem lesz olyan munkakör, amelynek betöltéséhez az adott szakképesítése lenne előírva.

4.      Nem részesülhet támogatásban az a személy, aki:

-          a felmentési, felmondási ideje alatt vagy a képzés megkezdéséig közszolgálati-, munka-, vagy más munkavégzéssel járó jogviszonyt létesít, még ha időközben e jogviszonya meg is szűnik.

5.      A pályázat rendje:

a)      Pályázni kizárólag a Közalapítvány honlapjáról, a http://hka.hu/dokumentumok/letoltheto-dokumentumok/ címről letölthető „Pályázati Űrlap”-pal lehet, melyet kitöltve a jogviszony megszűnése előtt egy hónappal a Közalapítvány részére meg kell küldeni.

b)      A jogviszony megszűnését követő 30 napon belül a Közalapítvány részére másolatban meg kell küldeni:

-         a szolgálati vagy más jogviszony megszüntetéséről szóló okiratot (parancsot, határozatot);

-         a felnőtt képzési engedéllyel rendelkező képző szervezettel megkötött felnőttképzési szerződést;

-         a jogviszony megszűnését követően a foglalkoztatási szerv (Kormányzati Hivatal, Munkaügyi Központ, Iroda) határozatát az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételről, az álláskeresési járadék megállapításáról.

c)      A Közalapítványhoz beérkezett kérelmeket, pályázatokat a titkárság nyilvántartásba veszi. Ha a pályázat adathiányos, a titkárság a pályázótól adatpótlást kér.

Amennyiben a pályázó az adatpótlást kérő felhívásra 30 napon belül érdemben nem válaszol, illetve a 5. pont b) bekezdésében felsorolt okmányokat a meghatározott ideig nem küldi meg, a pályázat érvényét veszti, és elutasításra kerül!

d)     A pályázóval – a képzést végző szervezettel megkötött felnőttképzési szerződés alapján – a közalapítvány szerződést köt, mely tartalmazza a támogatás feltételeit, összegét és a megtérítési kötelezettségét;

e)      Képzési támogatás egy személynek csak egy alkalommal adható. A követelményeknek megfelelő pályázatot a Közalapítvány kuratóriuma bírálja el és dönt a támogatás mértékéről.

A Kuratórium döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs!

f)        A Közalapítvány a pótvizsgák díját nem támogatja;

g)       A követelményeknek megfelelő pályázat támogatási összegét a Közalapítvány titkársága a képzést végző szervezetnek – a vele megkötött szerződésben foglaltaknak megfelelően – a tanfolyam befejezését követően utalja át.

A Közalapítvány idegen nyelvi képzést, gépjármű vezetői, GKI és ÁDR tanfolyamokat nem támogat.

6.      A támogatás mértéke:

a)      A tanfolyam + vizsgák díja, de legfeljebb a felszámítási alap (38.650 Ft) 250 %-a.

b)      A képzéseket a közalapítvány a rendelkezésére álló keretösszeg erejéig finanszírozza.

A kiírást a Közalapítvány Kuratóriuma 2017. október 05-én fogadta el.

A dokumentum letölthető a http://hka.hu/dokumentumok/letoltheto-dokumentumok/ címről.